Pengurusan Sistem Maklumat & Pendigitan

on .

virtual library adalah merupakan portal carian perdana Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) untuk mendapatkan maklumat perubatan dan kesihatan. Portal ini dibangunkan untuk menyediakan satu pusat informasi capaian maklumat untuk menyokong perkembangan profesyen (CPD) penjawat awam KKM dengan memberi kemudahan kepada pengamal perubatan mendapatkan kemudahan capaian sumber maklumat industri terkini secara elektronik seperti e-jurnal, e-buku dan pangkalan data rujukan untuk perkembangan kerjaya.

Fungsi

  • Merancang dan menyelaras pengurusan dan penyelenggaraan Portal Virtual Library;
  • Menyelaras urusan pendigitan terbitan kandungan tempatan;
  • Merancang dan menyelaras pembangunan kandungan "Knowledge Management" dalam bidang perubatan, kesihatan dan penyelidikan perubatan negara;
  • Penyelaras pusat K-Hub/Virtual Library/Pusat Kecemerlangan Maklumat;
  • Memberi khidmat nasihat dalam pembinaan dan penyelenggaraan urusan "Integrated Library System" perpustakaan di bawah KKM.